ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ în proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708 și informații privind criteriile de eligibilitate pentru înscrierea la selecția grupului țintă

Erată rezultate finale selecţie GT Seria II

Rezultate finale selecţie GT Seria II

ERATĂ ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ în proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708

La anunţul de selecţie pentru grupul ţintă din cadrul proiectului Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708, publicat pe site-ul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi pe cel al Şcolii Doctorale a SNSPA, în data de 06.10.2020, venim cu următoarele precizari:

 1. La rubrica „Calendarul de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectului” se va citi corect:
          Perioada

Activitate

12 - 31 octombrie 2020

Depunerea dosarului de către doctoranzi şi cercetătorii postdoctorat

       1-2 noiembrie 2020

Selecţia celor 50 de doctoranzi şi 15 de cercetători postdoctorat pentru grupul ţintă

2 noiembrie 2020

Publicarea listelor provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat selectaţi pentru înscrierea în proiect

3 noiembrie 2020

Depunerea contestaţiilor

         4 noiembrie 2020

Publicarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul), precum și publicarea listelor finale cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat selectaţi pentru pentru înscrierea în proiect.

Proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP) vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

 Prin proiect se încearcă implementarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competențelor antreprenoriale pentru un grup țintă (GT) format din 100 doctoranzi/cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii, fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud- Muntenia).

Proiectul se implementează în perioada 24.05.2019 - 23.03.2022, beneficiar fiind Școala Națională de Studii Politice și Administrative, având ca parteneri Camera de Comerț si Industrie a României (CCIR) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 70 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat, organizați în două serii, înmatriculați în anii al II-lea, al III-lea, dar și în perioada de prelungire, ai programului de doctorat în domeniile  Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

Organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția grupului țintă ȋn cadrul proiectului „Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)”, cod SMIS 124708

 • - Persoanele din grupul țintă - format din doctoranzi și cercetători postdoctorat - trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru a fi eligibile:
 • - au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României ( Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud- Muntenia);
 • - sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale, dar și cei aflați în prelungire de studii.
 • - sunt cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite;
 • - nu au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenorial sau/și nu au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale;
 • Înscrierea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat se va face online ȋn intervalul 12-19 octombrie 2020, la adresa: cert.antrep@gmail.com. Actele solicitate vor fi scanate și trimise într-un singur document pdf.

LOCURI DISPONIBILE:

 • - 15 locuri pentru cercetatori postdoctorat.
 • - 47 locuri pentru cercetatori doctoranzi.

PENTRU DOCTORANZI, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • - CV-ul în format Europass (include obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene, dar și mini-granturi, etc);
  • adeverință eliberată de Școala doctorală prin care să se ateste calitatea de student doctorand, având tema de cercetare din aria domeniilor de specializare inteligentă: Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.
 • - copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reședință);
 • - scrisoare de intenție;
 • - scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator;
 • - declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa. Nr. 1);
 • - declaraţia privind  prelucarea  datelor  cu  caracter  personal  (modelul disponibil se găsește în anexa Nr. 2);

PENTRU CERCETĂTORII  POSTDOCTORAT:

 • - copia contractului de cercetare postdoctorală preexistent la nivelul Universităţii SNSPA din București;
 • - CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate si/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar si alte proiecte cu finantari europene, dar si mini-granturi, etc);
 • - copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reşedinţă);
 • - declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa. Nr.1);
 • - declaraţia privind prelucarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil în anexa Nr 2.);
 • - pentru cercetătorii post-doctorali selectați în grupul țintă, aceștia trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctor La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.
 • - Sprijinul financiar pe care îl obţine beneficiarul unei burse doctorand antreprenor, respectiv al unei burse cercetător postdoctorat antreprenor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, are următoarele componente:

    bursă doctorand antreprenor: 1.600 RON/lună (sumă forfetară);

    bursă cercetător postdoctorat antreprenor: 2.400 RON/lună (sumă forfetară);

    decontarea unei mobilități (transport, cazare), inclusiv a taxei de participare, în limita locurilor disponibile;

    decontarea unei participări la conferinţă internaţională (transport, cazare, taxă participare);

    decontarea unei taxe de publicare a articolelor academice în reviste indexate în baze de date internaționale, în limita  locurilor disponibile.

 • - Obligaţiile doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, în calitate de membri ai grupului ţintă, sunt:

   frecventarea lunară a programului de antreprenoriat, cu o componentă teoretică (3 module);

  efectuarea stagiului de practică (1 modul) din cadrul programului antreprenorial la agenți economici/actori CDI relevanți (60 ore/participant);

    realizarea unui plan de afaceri sau plan de carieră/ sustenabilitate post-studii la sfârşitul programului de antreprenoriat;

    frecventarea programului de consiliere și orientare profesională;

   participarea la o mobilitate, la o conferinţă internaţională, publicarea a unui articol academic în tema studiilor doctorale/postdoctorale în jurnale indexate BDI (2 din 3 activităţi);

  participarea la evenimentele organizate in cadrul proiectului.

Calendarul de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectului

Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708.

    Perioada

Activitate

12 – 19 octombrie 2020 2019

Depunerea dosarului de către doctoranzi şi cercetatori postdoctorat

20-21 octombrie 2020

Selecţia celor 47 de doctoranzi/ 15 de cercetători postdoctorat

21 octombrie 2020

Publicarea listelor provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect

22 octombrie 2020

Depunerea contestaţiilor

23 octombrie 2020

Publicarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor, precum și publicarea listelor finale cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect

ANEXE

ANEXA 1 - Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări;

ANEXA 2 - Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ al proiectului „Cercetator-antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT-ANTREP)”, Cod SMIS 124708, cofinantat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020

PREZENTARE

Prezenta metodologie este elaborată pentru selectarea grupului ţintă al proiectului Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP).

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

 Prin proiect se încearcă aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii compețentelor antreprenoriale pentru un grup țintă (GT) format din 100 doctoranzi/cercetători postdoctoriat în concordanță cu cerințele pieței muncii, fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud- Muntenia).

Proiectul se desfăşoară în perioada 24.05.2019 - 23.03.2022, beneficiar fiind Școala Națională de Studii Politice și Administrative, cu sediul în Strada Povernei, nr. 6, sect 1 București, reprezentată legal prin Rector, prof.univ.dr. Remus PRICOPIE, avându-i ca  parteneri:

 1. Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), cu sediul în Octavian Goga nr. 2, București 030982, România, reprezentată legal prin Președinte, dl. Mihai DARABAN.
 2. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), cu sediul în str Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, fiind reprezentată legal prin Director general, prof.univ.dr. Adrian Curaj.

Condiţiile acordării finanţării sunt cele prevăzute în contractul de finanţare POCU 37141/23.05.2019, încheiat între Școala Națională de Studii Politice și Administrative din Bucureşti (SNSPA) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU).

Procesul de selecţie a grupului ţintă se va face în acord cu legislaţia în vigoare, cu respectarea principiilor egalității de şanse şi ale nediscriminării.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității formării viitorilor cercetători, a 70 de doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în anul II sau III, precum și cei aflați în prelungire de studii, și a 30 de post-doctoranzi, în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă, prin acces la programe de formare antreprenorială și dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă Tehnologia Informațiilor și comunicațiilor, Spațiu și securitate și Bioeconomie.

În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 70 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat (organizați în două serii: în primul an - 35 de doctoranzi și 15 postoctoranzi, iar în anul II, același număr 35 de doctoranzi și 15 postoctoranzi), prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:

- bursa doctorand antreprenor va avea valoarea de max. 1.600 lei/lună și se va acorda pentru o perioada  de  maxim 12 luni consecutive;

- bursa cercetător postdoctorat antreprenor va avea valoarea de max. 2.400 lei/lună și se va acorda pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive pentru cercetătorii postdoctorat din cadrul proiectului.

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecția grupului țintă ȋn cadrul proiectului Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod 124708  va avea următoarele etape:

 1. Informarea potenţialului grup ţintă se va face prin postarea publică, pe site-ul Universităţii SNSPA din  Bucureşti snspa.ro dar și pe site-ul Școlii Doctorale a SNSPA, http://doctorat.snspa.ro/ a  perioadei  de desfăşurare a concursului de selecţie a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, a condiţiilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie. Anunţul va fi însoţit de prezenta Metodologie de selecţie și de anexele:  Calendar de desfăşurare a selecţiei, Grila de evaluare, Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări, Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Persoanele din grupul țintă format din doctoranzi și cercetători postdoctorat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru a fi eligibile:
 • - au domiciliul sau reședinta în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud- Muntenia[1]);
 • - sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale sau aflați în prelungire de studii, conform normelor legale;
 • - sunt cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxa sau din alte surse legal constituite;
 • - nu au participat deja la programe de îmbunătățirea compețentelor antreprenoriale sau/și nu au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.
 • - Înscrierea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat se va face online ȋn intervalul 12-19 octombrie 2020, la adresa: cert.antrep@gmail.com. Actele solicitate vor fi scanate și trimise într-un singur document pdf.

PENTRU DOCTORANZI, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente scanate:

 • - adeverință eliberată de Școala doctorală prin care să se ateste calitatea de student doctorand, având tema de cercetare din aria domeniilor de specializare inteligentă aferentă domeniilor Știinte Politice, Șiințe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.
 • - CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene, dar și mini-granturi, etc);
 • - copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reședință);
 • - scrisoare de intenție;
 • - scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator;
 • - declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa. nr. 1);
 • - declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se găseşte în anexa. Nr. 2);

PENTRU CERCETĂTORII POSTDOCTORAT:

 • - copia contractului  de  cercetare  postdoctorală  preexistent  la  nivelul Universităţii SNSPA din București;  
 • - CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene sau mini-granturi, etc);
 • - copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de reşedinţă);
 • - declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găseşte în anexa. Nr.1);
 • - declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se găseşte în anexa. Nr.2);
 • - cercetătorii post-doctorali selectați în grupul țintă trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate, cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctor La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.
 1. Secretariatul Şcolii doctorale va elibera pentru fiecare doctorand, la cerere, o adeverinţă care să conţină următoarele informaţii: calitatea de doctorand admis în anul al II-lea sau al III-lea la studii doctorale sau decizia de prelungire a studiilor de doctorat, numele conducătorului de doctorat, precum şi mențiunea că studentul doctorand/ postdoctorand are îndeplinite obligațiile activităţilor prevăzute în planul de pregătire individuală.
 1. Locuri disoponibile:
 • - 47 de doctoranzi și 15 postoctoranzi, în anul II de implementare a proiectului.
 • - Selectia grupului ţintă se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită la nivelul Școlii Doctorale, ȋn intervalul 12-19 octombrie 2020, în urma verificării dosarelor de înscriere depuse de către aceștia la Şcoala doctorală.

Se va analiza CV-ul fiecărui candidat, lista de publicații, precum și participarea la atragerea de mini-granturi, etc.

 1. Comisia de evaluare și selecție stabilită la nivelul fiecărei Școli doctorale va fi constituită, prin decizia Rectorului Universităţii SNSPA din Bucureşti, din persoane selectate dintre cadrele didactice ale SNSPA. Comisie va fi formată din 3 (trei) membri (un președinte și doi membri) și un secretar cu atribuții administrat
 1. Membrii comisiilor de evaluare și selecţie vor respecta criteriile stabilite prin prezenta metodologie şi vor păstra confidenţialitatea datelor cu caracter person Evaluarea fiecărui doctorand/ cercetător postdoctorat se va face conform grilei anexate.
 1. După evaluare, se vor întocmi procesele verbale însoţite de listele provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect, care vor fi postate în data de 21 octombrie 2020 pe site-ul Universităţii SNSPA din Bucureşti, snspa.ro și pe site-ul Școlii doctorale, http://doctorat.snspa.ro/.
 1. Contestaţiile vor putea fi depuse în data de 22 octombrie 2020 la secretariatul Şcolii doctorale corespunzăto Acestea vor fi soluţionate de Comisia de soluționare a contestațiilor până la data de 23 octombrie 2020. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din cadre didactice afiliate Școlilor doctorale, la propunerea directorului acesteia și va fi aprobată prin decizie a Rectorului Universităţii SNSPA din Bucureşti.

După ce vor fi soluţionate contestaţiile, se vor întocmi procesele verbale privind procesul de selecţie a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, pentru domeniile Ştiinţe Politice, Ştiinţe Administrative, Ştiinţele Comunicării, Sociologie şi Management, însoţite de listele finale cu grupul ţintă admis pentru înscrierea în proiect, care vor fi făcute publice pe data de 21 octombrie 2020 pe siteul Universităţii SNSPA din Bucureşti, www.snspa.ro, cât şi pe site-ul Şcolii doctorale, http://doctorat.snspa.ro/

 1. Înscrierea în grupul ţintă al proiectului a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat admişi se va face cu data de 24 octombrie 2020
 • - Pentru înscrierea în proiect, doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi vor completa şi semna următoarele documente:
 • - Actul adițional (de acordare a bursei doctorand antreprenor) la Contractul de studii doctorale, respectiv Actul adițional (de acordare a bursei cercetător postdoctorat antreprenor) la Contractul de cercetare postdoctorală;
 • - formularul individual de înregistrare în grupul ţintă;
 • - declarația privind prelucrarea datelor cu caracter person
 1. Doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat, care fac parte din grupul țintă al proiectului, vor beneficia de o bursă de  cercetător doctorand antreprenor și cercetător postdoctorat antreprenor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, după cum urmează:
 • - bursă doctorand antreprenor: 1600 lei/lună (sumă forfetară);
 • - bursă cercetător postdoctorat antreprenor: 2400 lei/lună (sumă forfetară);
 • - decontarea unei mobilități (transport, cazare), inclusiv a taxei de participare, în limita locurilor disponibile.
 • - decontarea unei taxe de publicare a articolelor în reviste indexate în baze de date internaționale, în limita  locurilor disponibile.
 1. 1 Obligaţiile doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, în calitate de membri ai grupului ţintă, sunt următoarele:
 • - frecventarea lunară a programului de antreprenoriat, cu o componentă teoretică (3 module);
 • - efectuarea stagiului de practică (1 modul) din cadrul programului antreprenorial, la agenți economici/actori CDI relevanți (60 ore/participant);
 • - realizarea unui plan de afaceri /sustenabilitate post-studii la sfârşitul programului de antreprenoriat;
 • - frecventarea programului de consiliere și orientare profesională;
 • - participarea la minim o mobilitate şi/sau publicarea a unui articol științific în tema studiilor doctorale/postdocto
 • - participarea la evenimentele organizate in cadrul proiectului.

ANEXE:

ANEXA 1 - Calendar de desfăşurare selecţiei;

ANEXA 2 - Grila de evaluare;

ANEXA 3 - Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări;

ANEXA 4 - Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

[1] Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă