ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ Seria 2 – Runda 2 în proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708 și informații privind criteriile de eligibilitate pentru înscrierea la selecția grupului țintă

Rezultate selecție GT seria II runda 2

Proiectul Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-NTREP)  vizează îmbunătăţirea calităţii formării viitorilor cercetători – 70 doctoranzi şi 30 de cercetători postdoctorat – în vederea facilitării tranziţiei de la educaţie la viaţa activă, prin acces la programe de formare antreprenorială şi dezvoltarea de parteneriate cu angajatori din domeniile de specializare inteligentă în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie si Management.

Prin proiect se încearcă implementarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competențelor antreprenoriale pentru un grup țintă (GT) format din 100 doctoranzi/cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii, fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud- Muntenia).
Proiectul se implementează în perioada 24.05.2019 - 23.03.2022, beneficiar fiind Școala Națională de Studii Politice și Administrative, având ca parteneri Camera de Comerț si Industrie a României (CCIR) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).
În cadrul proiectului vor fi sprijiniţi financiar 70 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat, organizați în două serii, înmatriculați în anii al II-lea, al III-lea, dar și în perioada de prelungire, ai programului de doctorat în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

2. Organizarea și desfășurarea concursului pentru selecția grupului țintă ȋn cadrul proiectului „Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP)”, cod SMIS 124708

 Persoanele din grupul țintă - format din doctoranzi și cercetători postdoctorat
- trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru a fi eligibile:
•  au domiciliul sau reședința în una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României
( Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud- Muntenia);
• sunt înmatriculați ca doctoranzi în ultimii doi ani de studii doctorale, dar și cei aflați în
prelungire de studii.
•  sunt cetățeni UE cu domiciliul sau reședința în România, care urmează programe doctorale sau postdoctorale subvenționate de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite;
•  nu au participat deja la programe de îmbunătățire a competențelor antreprenorial sau/și nu au fost grup țintă în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale;
 Înscrierea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat se va face online ȋn intervalul 4-16 noiembrie 2020, la adresa: cert.antrep@gmail.com. Actele solicitate vor fi scanate și trimise într-un singur document pdf.

LOCURI DISPONIBILE:
- 11 locuri pentru cercetatori doctoranzi.

PENTRU DOCTORANZI, dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
  CV-ul în format Europass (include obligatoriu, lista de lucrări publicate și/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar și alte proiecte cu finanțări europene, dar și mini-granturi, etc);
  adeverință eliberată de Școala doctorală prin care să se ateste calitatea de student doctorand, având tema de cercetare din aria domeniilor de specializare inteligentă:
Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării, Sociologie şi Management.

3.

 copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de
reședință);
  scrisoare de intenție;
 scrisoare de recomandare de la profesorul coordonator;
 declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa.
Nr. 1);
 declaraţia privind prelucarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil se
găsește în anexa Nr. 2);
PENTRU CERCETĂTORII POSTDOCTORAT:
 copia contractului de cercetare postdoctorală preexistent la nivelul Universităţii
SNSPA din București;
 CV-ul în format Europass (include, obligatoriu, lista de lucrări publicate si/sau, participarea la proiecte POSDRU, dar si alte proiecte cu finantari europene, dar si mini-granturi, etc);
 copia cărții de identitate (față și verso, dacă este cazul, pentru vizualizarea adresei de
reşedinţă);
 declarația privind evitarea dublei finanțări (modelul disponibil se găsește în anexa. Nr.1);
 declaraţia privind prelucarea datelor cu caracter personal (modelul disponibil în
anexa Nr 2.);
 pentru cercetătorii post-doctorali selectați în grupul țintă, aceștia trebuie să dețină titlul științific de doctor, obținut în România sau în străinătate cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. La data selecției ca grup țintă, cercetătorii care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

  Sprijinul financiar pe care îl obţine beneficiarul unei burse doctorand antreprenor, respectiv al unei burse cercetător postdoctorat antreprenor, pentru o perioadă de maxim 12 luni, are următoarele componente:
  bursă doctorand antreprenor: 1.600 RON/lună (sumă forfetară);

4.

 bursă cercetător postdoctorat antreprenor: 2.400 RON/lună (sumă forfetară);
 decontarea unei mobilități (transport, cazare), inclusiv a taxei de participare, în limita locurilor disponibile;
 decontarea unei participări la conferinţă internaţională (transport, cazare, taxă participare);
 decontarea unei taxe de publicare a articolelor academice în reviste indexate în baze de date internaționale, în limita locurilor disponibile.
 Obligaţiile doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat, în calitate de membri ai grupului ţintă, sunt:
 frecventarea lunară a programului de antreprenoriat, cu o componentă teoretică (3 module);
 efectuarea stagiului de practică (1 modul) din cadrul programului antreprenorial la agenți economici/actori CDI relevanți (60 ore/participant);
 realizarea unui plan de afaceri sau plan de carieră/ sustenabilitate post-studii la sfârşitul programului de antreprenoriat;
 frecventarea programului de consiliere și orientare profesională;
 participarea la o mobilitate, la o conferinţă internaţională, publicarea a unui articol academic în tema studiilor doctorale/postdoctorale în jurnale indexate BDI (2 din 3 activităţi);
 participarea la evenimentele organizate în cadrul proiectului.

Calendarul de desfășurare a procesului de selecție a candidaților pentru grupul țintă al proiectului

Cercetator-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), cod SMIS 124708

Perioada Activitate (erată selecţie):

4-23 noiembrie 2020 Depunerea dosarului de către doctoranzi şi cercetatori postdoctorat

24 noiembrie 2020 Selecţia celor 11 de doctoranzi
24 noiembrie 2020 Publicarea listelor provizorii cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect
25 noiembrie 2020 Depunerea contestaţiilor
26 noiembrie 2020 Publicarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor, precum și publicarea listelor finale cu doctoranzii şi cercetătorii postdoctorat admişi pentru înscrierea în proiect

5.
ANEXE
ANEXA 1 - Model declaraţie pentru evitarea dublei finanţări;
ANEXA 2 - Model declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;